Política de privacitat

 • Titularitat del lloc Web.
  www.tallerdemusica.cat és un espai web, el nom de domini qual es troba registrat i es propietat de MONTSERRAT GUARDIA BOTER (en endavant TALLER DE MÚSICA) amb domicili a carrer Prim, 151, 08911, Badalona, i amb NIF 77603283H.
  La finalitat de www.tallerdemusica.cat, es la d’informar sobre la activitat de TALLER DE MÚSICA, que és la d’escola de música.
  L’accés a l’espai web www.tallerdemusica.cat, és gratuït.
  L’ús de la web suposa l’acceptació del present Avís Legal.

Obligacions de l’usuari.

 • En accedir al espai web, l’usuari es compromet a utilitzar la seva informació i els seus continguts de conformitat amb el present Avís legal, amb la legislació vigent i amb els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, i en particular a:
  Actuar lleialment i de bona fe en totes les seves relacions amb TALLER DE MÚSICA
 • Proporcionar dades verdaderes i exactes durant la seva relació contractual amb TALLER DE MÚSICA.
 • Utilitzar de forma correcta i de conformitat amb la legislació vigent, la moral o l’ordre públic, respectant el present Avís Legal i, si s’escau, les Condicions d’ús i Contractació establertes, així com a no permetre l’ús per tercers no autoritzats de las eines i serveis prestats. 
 • Col·laborar i posar en coneixement de TALLER DE MÚSICA aquelles informacions, en especial de tipus tècnic, a les que tingui accés en l’exercici de les seves operacions i que puguin afectar o perjudicar de forma alguna a la integritat del lloc web , al servei prestat per TALLER DE MÚSICA, els seus socis, col·laboradors, proveïdors, altres usuaris o altres tercers, així com a les estipulacions del present Avís Legal, o si s’escau, les Condicions d’Ús o Contractació.

Responsabilitat.
TALLER DE MÚSICA no podrà ser considerada responsable dels possibles danys o perjudicis que es derivessin del mal funcionament de les xarxes telemàtiques que faciliten l’accés a www.tallerdemusica.cat, així com tampoc de les possibles interrupcions d’accés, virus, connexions i sistemes operatius d’accés a la xarxa d’internet. Així mateix, TALLER DE MÚSICA tampoc podrà ser considerada responsable dels possibles danys derivats d’actuacions il·lícites i il·legítimes de tercers aliens a TALLER DE MÚSICA, en la transmissió de dades a través de les xarxes telemàtiques.

Contingut Web i enllaços a tercers.
La informació continguda en l’espai web pot estar des actualitzada; en aquest cas TALLER DE MÚSICA, no serà responsable dels possibles danys derivats d’un ús extern, i/o per tercers, de la informació facilitada.
TALLER DE MÚSICA es reserva el dret a poder suspendre temporalment l’accessibilitat a l’espai web quan sigui necessari, sense necessitat de previ avís, i així poder realitzar les actuacions de manteniment i actualització necessàries.
www.tallerdemusica.cat, pot contenir enllaços i/o vincles (links) a tercers espais web externs, el contingut dels quals no es atribuïble ni exigible a TALLER DE MÚSICA, sent responsable cada titular dels espais web vinculats.
L’establiment de qualsevol híper enllaç des d’un espai web al espai web www.tallerdemusica.cat , s’haurà de realitzar sempre a la pàgina principal, estant prohibida la reproducció total i/o parcial dels serveis continguts a www.tallerdemusica.cat sense prèvia autorització.

Propietat industrial e intel·lectual.
Els continguts (incloent, però no de forma exclusiva, textos, logotips, imatges, dibuixos, disseny web, marques, codi font i software) del lloc web es troben protegits per la legislació de propietat industrial i intel·lectual vigent i qualsevol altra normativa aplicable. L’explotació legítima dels mateixos correspon exclusivament a TALLER DE MÚSICA, quedant totalment prohibida la reproducció i / o distribució total o parcial de qualsevol tipus de contingut per part de l’usuari i / o tercers de no existir autorització expressa per part de TALLER DE MÚSICA facultant o permetent la difusió dels mateixos.

En cap cas l’accés a l’espai web implica permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part dels seus titulars ni cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, llevat que TALLER DE MÚSICA autoritzi de forma expressa el contrari.

Sense perjudici de tot l’anterior, si l’usuari o un tercer estima que algun contingut del espai web pogués vulnerar drets de tercers, preguem així ho posi en el nostre coneixement el més aviat possible.

Comentaris i suggeriments.
Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens els enviï a la nostra adreça electrònica.

Modificació de l’Avís Legal.
El contingut en el present Avís Legal té una durada indefinida, i podrà ser modificat en qualsevol moment en atenció a la normativa vigent en cada moment i als canvis que puguin sorgir de l’activitat de TALLER DE MÚSICA.

Legislació i jurisdicció aplicables.
El contingut en el present Avís Legal i qualsevol de les polítiques de privacitat, galetes o normes sectorials d’aplicació es regeixen per les lleis espanyoles vigents en cada moment. En cas de disputa o controvèrsia les parts se sotmetran a la jurisdicció dels jutjats i tribunals competents. En cas que les parts considerin necessari recórrer a sistemes alternatius de resolució de controvèrsies, com l’arbitratge o la mediació, hauran de proposar-ho i acceptar-ho expressament i per escrit en el moment en que sorgeixi la controvèrsia, i sempre en base al que preveu la normativa d’aplicació.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

La present Política de Privacitat (“Política de Privacitat”) descriu com TALLER DE MÚSICA (Montserrat Guàrdia Boter) (en endavant, “TALLER DE MÚSICA”), en el nostre compromís amb la privacitat i la seguretat de la informació de les dades, sent recollides exclusivament per a fins determinats, explícits i legítims, no podent ser tractades de manera incompatible i en estricte compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, en particular, el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 (en endavant, RGPD).

La Política de Privacitat serà actualitzada periòdicament amb l’objecte d’aclarir o reflectir les noves pràctiques en la gestió de la privacitat dels nostres usuaris, o les modificacions legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de L’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres Autoritats de Control que puguin produir-se i que s’haguessin de aplicar i serà accessible en tot moment per a la seva consulta des del espai web.

Identificació del responsable del tractament:
TALLER DE MÚSICA es la entitat responsable del tractament de les seves dades. Les seves dades de contacte son les següents:
Montserrat Guàrdia Boter
DNI: 77603283H
Carrer Prim, 151, 08911, Badalona (Barcelona)
934642133 / 626 117 312
info@tallerdemusica.cat

Mitjans a través dels quals tractem les seves dades:
Tractem dades personals en els següents supòsits.

 • Visites al nostre espai web
 • Interacció, connexió o enllaços amb el nostre espai web a través d’eines de xarxes socials, blogs i altres webs;
 • Ús d’alguns dels nostres serveis de comunicació electrònica: formulari i/o correu electrònic;
 • Enviament per mail de currículum vitae per formar part del nostre equip.
  Amb quines finalitats tractem les seves dades:
  Des de TALLER DE MÚSICA tractem les seves dades personals respectant els principis recollits en la normativa aplicable, i en particular, el RGPD. Les dades personals no es faran servir per a finalitats diferents de les exposades a continuació.

Dades d’usuaris web:
No analitzem el comportament dels nostres usuaris web.

Dades de CV:
De la mateixa manera, podem tractar dades de currículum vitae en el cas que els interessats ens ho facin arribar a través de correu electrònic. En aquests casos, les dades seran tractades amb l’única finalitat de participar en els processos de selecció actius presents o futurs.

Dades de e-mails rebuts:
També tractarem dades personals si els interessats remeten consultes, queixes o suggeriments per correu electrònic a l’adreça facilitada a l’espai web a aquests efectes. En aquest cas, les dades seran tractades amb l’única finalitat de donar resposta a la seva petició. En cap cas incorporarem aquestes dades a altres bases de dades o enviarem comunicacions comercials per via electrònica sense autorització prèvia per part del titular de les dades.
Dades recollides a través dels nostres perfils en Xarxes Socials:
Podrem tractar les dades dels usuaris de xarxes socials que interactuen amb la pàgina de perfil de TALLER DE MÚSICA a les diferents xarxes socials.

A qui comuniquem les seves dades:
TALLER DE MÚSICA garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal, no comunicant-les a tercers sense la prèvia autorització del titular de les mateixes. No obstant, en virtut de les diferents necessitats de TALLER DE MÚSICA, podrem comunicar les seves dades als següents destinataris:

Proveïdors de serveis
TALLER DE MÚSICA pot tenir contractats diferents serveis amb proveïdors que accedeixen a dades de caràcter personal. Tots els proveïdors tenen subscrits acords de tractament de dades de caràcter personal limitant el seu tractament a les finalitats del servei, i sempre sota les mesures de seguretat que estableix la normativa vigent.

Administració pública i autoritats:
Podrem revelar les seves dades a l’Administració pública amb competència en la matèria així com a les autoritats públiques competents les dades, i qualsevol altra informació que estigui en el nostre poder o que sigui accessible a través dels nostres sistemes, i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas. Tot això per habilitació legal i amb la única finalitat de complir amb les nostres obligacions i prevenir abusos dels serveis o activitats fraudulentes en els serveis prestats a través del nostre espai web.

Exercici de drets:
L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació al tractament, identificant-se com usuari de l’espai web, especificant l’exercici dels seus drets en la seva sol·licitud, o bé exercitar els seus drets per comunicació postal, per correu ordinari a l’adreça carrer Prim, 151, 08911, Badalona, o per correu electrònic a info@tallerdemusica.cat

Tutela de dret davant l’Autoritat de Control:
En qualsevol supòsit de vulneració del dret a la protecció de dades personals, l’usuari pot dirigir-se a l’Autoritat de Control nacional corresponent, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.agpd.es per iniciar els tràmits oportuns de reclamació i / o defensa dels seus drets.

Conservació de les dades:
Les dades referides a clients es conservaran pel temps necessari per atendre la finalitat per a la qual haguessin estat recollides i a les obligacions legals derivades de la mateixa i, en qualsevol cas, acabada la relació de negoci, per un màxim de 5 anys. Les dades econòmiques es conservaran a l’empara del que disposa la Llei 58/2003 general tributària.

Responsabilitats de l’usuari:
L’usuari garanteix ser major d’edat, disposant de la capacitat suficient i el coneixement necessari per utilitzar aquest espai web i el seu contingut, garantint que les dades que facilita en cada un dels formularis en què TALLER DE MÚSICA sol·licita les seves dades personals són veraces, reconeixent la responsabilitat d’informar a TALLER DE MÚSICA de qualsevol canvi i / o modificació dels mateixos pel seu correcte tractament.

Mesures de Seguretat:
TALLER DE MÚSICA ha implantat les mesures de seguretat necessàries per a garantir un ús i tractament eficaç de les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari, salvaguardant la intimitat, privacitat, confidencialitat i integritat dels mateixos, complint amb els requisits normatius previstos per la normativa de aplicació i fent ús dels mitjans tècnics necessaris per evitar l’alteració, pèrdua, accés no autoritzat o tractament de les seves dades, segons l’estat de la tecnologia en cada moment, així com l’abast de control de TALLER DE MÚSICA.

Normativa relacionada.
Per obtenir més informació sobre la normativa que t’assisteix, protegeix i fixa els teus drets, posem a la teva disposició les lleis que han inspirat la present política i són rellevants per a tu:

 • Reglamento General de Protección de Datos UE 2016/679
 • Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales
 • Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
 • Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personales.
 • Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico